Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001


Το πρότυπο OHSAS 18001 αλλά και η αντίστοιχη ελληνική του απόδοση σε EΛΟΤ 1801, προσδιορίζει τις γενικές απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο και εκτίμηση όλων των επαγγελματικών κινδύνων στην εργασία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο OHSAS 18001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Τα οφέλη που προσφέρει

Tα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και την πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 είναι:

  • Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την επιχείρηση.
  • Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές.
  • Επίτευξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
  • Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων και η πρόβλεψη διαχείρισής τους.
  • Μείωση των ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο εργασίας, και κατ' επέκταση μείωση των σχετικών δαπανών από την επιχείρηση.
  • Μειωμένο κόστος ασφάλισης.
  • Στοιχείο Προστιθέμενης Αξίας προς τους πελάτες αφού η τήρηση του Προτύπου δείχνει υπευθυνότητα.
  • Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών.