Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία


Το πρότυπο, προσδιορίζει τις γενικές απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο και εκτίμηση όλων των επαγγελματικών κινδύνων στην εργασία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Τα οφέλη που προσφέρει

Tα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος Ασφάλειας και Υγειας στην εργασία είναι:

  • Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την επιχείρηση.
  • Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές.
  • Επίτευξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
  • Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων και η πρόβλεψη διαχείρισής τους.
  • Μείωση των ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο εργασίας, και κατ' επέκταση μείωση των σχετικών δαπανών από την επιχείρηση.
  • Μειωμένο κόστος ασφάλισης.
  • Στοιχείο Προστιθέμενης Αξίας προς τους πελάτες αφού η τήρηση του Προτύπου δείχνει υπευθυνότητα.
  • Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σύστημα απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα, αλλά και σε επιχειρήσεις υπηρεσιών.

Ισχύς

Το παρών πρότυπο είναι Διεθνώς αναγνωρισμένο.

Τα οφέλη της πιστοποίησης

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης, αποδεικνύει ότι εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί με βάση συγκεκριμένες διαδικασιες, γεγονός που αποφέρει περισσότερη οργάνωση και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν αστοχίες και εσφαλμένες πρακτικές. Η εφαρμογή και πιστοποίηση με ένα Σύστημα Διαχείρισης, σταδιακά μειώνει τα λάθη, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών, την φήμη της επιχείρησης, οπότε και την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πιστοποίηση, αρχικά αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης στον φορέα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης η κατάλληλη ομάδα επιθεώρησης και προγραμματίζεται η επιθεώρηση κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Φορέα και της Επιχείρησης.

Στην Αρχική Επιθεώρηση Πιστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά στάδια, ελέγχονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, όλα τα νομιμοποιητικά έγραφα, η δομή του συστήματος που έχετε αναπτύξει καθώς και δειγματοληπτικά η εφαρμογή και τεκμηρίωση του. Μετά το πέρας της αρχικής επιθεώρησης (και των δυο σταδίων) και εφόσον δεν βρεθούν αποκλίσεις εκδίδεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Η διάρκεια ισχύς του πιστοποιητικού θα είναι τριετής. Εκτός της αρχικής επιθεώρησης, θα πραγματοποιηθούν δύο ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης, ώστε να επιβεβαιωθεί εκ νέου, η συμμόρφωση των συστημάτων που εφαρμόζετε και έχουν ήδη πιστοποιηθεί, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τον κανονισμό πιστοποίησης του φορέα.

H ισχύς του πιστοποιητικού ορίζεται έως 12/03/2021. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, όλες οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται με το νέο πρότυπο ISO 45001:2018.

Από τις 12 Μαρτίου 2020 και μετά, όλες οι επιθεωρήσεις πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου (ISO 45001:2018).

Τo πιστοποιητικό, που θα εκδοθεί, θα έχει διαπίστευση CAI (μέλος MLA) και δίνεται από το φορέα πιστοποίησης TCert s.r.o.