Για την επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού,

παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό του πιστοποιητικού στην παρακάτω ιστοσελίδα:

www.deltacert.eu


Τo verify the validity of the certificate, please enter the certificate

number at the below website:

www.deltacert.eu 


Στα πλαίσια του Κανονισμού Πιστοποίησης & Λειτουργίας του φορέα πιστοποίησης  μητρώο Αποσυρθέντων Πιστοποιητικών γνωστοποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος.