Για την επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού, παρακαλώ μεταβείτε στην ιστοσελίδα :

www.deltacert.eu

Κατόπιν εισάγετε τον αριθμό του πιστοποιητικού