Για την επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού, παρακαλώ μεταβείτε στην ιστοσελίδα :

www.deltacert.eu

Κατόπιν εισάγετε τον αριθμό του πιστοποιητικού ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ/ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

(Management Systems Certificates Withdrawal/ Removals)

Last update: 15/10/2020