Για την επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού, παρακαλώ μεταβείτε στην ιστοσελίδα :

To verify the validity of the certificate, please visit the website:

www.deltacert.eu

Κατόπιν εισάγετε τον αριθμό του πιστοποιητικού / Then enter the certificate number