delta cert iso 22000 heraklion iso πιστοποιησεις Δelta Cert iso 9001 14001 2015 50001 27001 σύστημα διαχείρισης ποιότητας ασφάλειας εργασία φορέας πιστοποίησης

Quality Management System

 ISO 9001:2015


The certification of a Quality Management System, ensures that a company meets all the necessary requirements, determined by the international according to the standard ISO 9001: 2015. Mainly, the company is in harmony with the legislation, is organized and is interested in customer satisfaction.

The standard ISO 9001, links quality management with a process and methodology logging system to create an in-house control mechanism, with the ultimate goal of the expected quality at all stages of the business procedures.

In addition, it defines the criteria for implementing of a Quality Management System, enjoying global recognition, and covering all areas of business activity.

Το whom it is addressed

This system is aimed at small and large companies, or private and public organizations, operating in the secondary sector, but also at food service companies such as storage, distribution, wholesale and retail.

The benefits of certification

A company that implements a Management System, demonstrates that it applies the legislation and operates, according to specific procedures, which makes it more organized and able to deal with any failures and incorrect practices. The implementation and certification with a Management System, gradually reduces errors, increases customer satisfaction and consumer confidence, the reputation of the company, thus increasing its sales and profitability.

International Standard

This standard is Internationally recognized.

Certification process

The company interested in obtaining certification, initially sends the application for certification to the organization. After the signing of the contract, the Certification Body appoints the appropriate Audit team and schedules the inspection after consultation between the Body and the Company.

On the Initial Certification Inspection, which is carried out in two different stages, all the legal documents, the structure of the system you have developed and a sample of its implementation and documentation are checked at your company's premises. At the end of the initial inspection (both stages) and if no discrepancies/ non conformities are found, a certificate of compliance is issued.

The validity of the certificate will be three years. In addition to the initial inspection, two annual surveillance audits will be carried out to re-verify the compliance of the systems in place and already certified, based on the applicable standards and the certification body's certification regulation.

Indicatively the companies or bodies that can be certified concern the sectors:

Food:

Food production, industries & food warehouses, supermarkets, bakeries, confectioneries, butchers, restaurants, cafes, etc.

Agriculture/Manufacturing:

Production and/or processing units, manufacturing companies, warehouses, timber, milling products.

Accommodation:

Hotels, tourist accommodation, rooms to let, camping.

Health:

Hospitals, medical centers, suppliers of medical supplies.

Transport & Freight Management:

Passenger or cargo ships, warehouses.

Services:

Research and consulting services, dry cleaners, security services, recycling, energy management, medical services, medical devices, NGOs, IT, radio and media.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2015


Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει, ότι μια εταιρεία, πληροί όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις, που καθορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, εναρμονίζεται με τη νομοθεσία, είναι οργανωμένη και ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των πελατών της.

Το ISO 9001, συνδέει την διαχείριση της ποιότητας, με ένα σύστημα καταγραφής διαδικασιών και μεθοδολογίας, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ενδοεταιρικό ελεγκτικό μηχανισμό, με απώτερο στόχο την προσδοκόμενη ποιότητα σε όλα τα στάδια λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιπλέον, καθορίζει τα κριτήρια για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, απολαμβάνοντας παγκόσμια αναγνώριση και καλύπτοντας όλες τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σύστημα απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα, αλλά και σε επιχειρήσεις υπηρεσιών.

Τα οφέλη της πιστοποίησης

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης, αποδεικνύει ότι εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες, γεγονός που αποφέρει περισσότερη οργάνωση και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν αστοχίες και εσφαλμένες πρακτικές. Η εφαρμογή και πιστοποίηση με ένα Σύστημα Διαχείρισης, σταδιακά μειώνει τα λάθη, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών, την φήμη της επιχείρησης, οπότε και την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της.

Ισχύς

Το παρών πρότυπο είναι Διεθνώς αναγνωρισμένο.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πιστοποίηση, αρχικά αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης στον φορέα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης η κατάλληλη ομάδα επιθεώρησης και προγραμματίζεται η επιθεώρηση κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Φορέα και της Επιχείρησης.

Στην Αρχική Επιθεώρηση Πιστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά στάδια, ελέγχονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, όλα τα νομιμοποιητικά έγραφα, η δομή του συστήματος που έχετε αναπτύξει καθώς και δειγματοληπτικά η εφαρμογή και τεκμηρίωση του. Μετά το πέρας της αρχικής επιθεώρησης (και των δυο σταδίων) και εφόσον δεν βρεθούν αποκλίσεις εκδίδεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Η διάρκεια ισχύς του πιστοποιητικού θα είναι τριετής. Εκτός της αρχικής επιθεώρησης, θα πραγματοποιηθούν δύο ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης, ώστε να επιβεβαιωθεί εκ νέου, η συμμόρφωση των συστημάτων που εφαρμόζονται και έχουν ήδη πιστοποιηθεί, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τον κανονισμό πιστοποίησης του φορέα.

Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις ή φορείς που μπορούν να πιστοποιηθούν αφορούν τους τομείς:

Τροφίμων:
Παραγωγής τροφίμων, βιομηχανίες & αποθήκες τροφίμων, σουπερμάρκετ, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, εστιατόρια καφετέριες κλπ.

Γεωργίας/ Μεταποίησης:
Μονάδες παραγωγής ή/και μεταποίησης, κατασκευαστικές εταιρείες, αποθήκες, ξυλείας, προϊόντων άλεσης.

Διαμονής:
Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ.

Υγείας:
Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, προμηθευτές ιατρικών ειδών.

Μεταφορών & Διαχείρισης Εμπορευμάτων:
Επιβατηγά ή φορτηγά πλοία, αποθήκες εμπορευμάτων.

Υπηρεσίες:
Γραφεία ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθαριστήρια, υπηρεσιών ασφαλείας, ανακύκλωσης, διαχείρισης ενέργειας, ιατρικών υπηρεσιών, ιατροτεχνολογικών ειδών, ΜΚΟ, πληροφορικής, ραδιοφωνικές και μέσων μαζικής ενημέρωσης.


delta cert iso 22000 heraklion iso πιστοποιησεις Δelta Cert iso 9001 14001 2015 50001 27001 σύστημα διαχείρισης ποιότητας ασφάλειας εργασία φορέας πιστοποίησης