Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Το πρότυπο ISO 27001 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να δημιουργήσει έναν τρόπο με τον οποίο να διαχειρίζεται συνολικά την ασφάλεια των πληροφοριών της, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας ή το μέγεθός της.