Βασικές αρχές του Ηaccp - Codex Alimentarius

Το συγκεκριμένο σύστημα απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα, αλλά και σε επιχειρήσεις υπηρεσιών συναφή με τα τρόφιμα όπως αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση.

Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης μιας διαρκούς διαδικασίας, που να βασίζεται στις αρχές του HACCP πρέπει να είναι αναλογική και να βασίζεται στον κίνδυνο.

Για την εφαρμογή μιας απλουστευμένης διαδικασίας, που να βασίζεται στις αρχές του HACCP εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/04, όπου θέτει τις απαιτήσεις για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων, με την σχετική απαίτηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και την τήρηση του συστήματος αυτοελέγχου.

Oι Βασικές Αρχές του HACCP
Το ΗACCP στηρίζεται σε 7 βασικές αρχές που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων.

Η πρώτη αρχή αναφέρεται στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, που σχετίζονται με την παραγωγή των τροφίμων σε όλα τα στάδια, από την προμήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανομή των προϊόντων, μέχρι την τελική προετοιμασία και την κατανάλωσή τους.

Ο προσδιορισμός των σημείων διεργασιών από τη λειτουργία της επιχείρησης, που μπορούν να ελεγχθούν, είναι η δεύτερη αρχή και συμβάλλει στο να εξαλειφθεί ένας κίνδυνος για τα τρόφιμα ή να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισής του.

Η Τρίτη αρχή αφορά τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε κρίσιμο σημείο της επιχείρησης βρίσκεται υπό έλεγχο.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων της επιχείρησης και των κρίσιμων ορίων τους, είναι η τέταρτη αρχή του ΗACCP, καθώς και η καθιέρωση των διαδικασιών επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης αυτής, με σκοπό τη ρύθμιση της παραγωγής και τη διατήρησή της υπό έλεγχο.

Ο καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών για κάθε σημείο ελέγχου καθώς και ο προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, είναι βασικές αρχές του συστήματος.

Η εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής του σχεδίου HACCP, είναι η τελευταία από τις βασικές αρχές για την υγιεινή των τροφίμων.

Ισχύς

Το παρών πρότυπο είναι Διεθνώς αναγνωρισμένο.

Τα οφέλη της πιστοποίησης

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης, αποδεικνύει ότι εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί με βάση συγκεκριμένες διαδικασιες, γεγονός που αποφέρει περισσότερη οργάνωση και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν αστοχίες και εσφαλμένες πρακτικές. Η εφαρμογή και πιστοποίηση με ένα Σύστημα Διαχείρισης, σταδιακά μειώνει τα λάθη, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών, την φήμη της επιχείρησης, οπότε και την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πιστοποίηση, αρχικά αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης στον φορέα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης η κατάλληλη ομάδα επιθεώρησης και προγραμματίζεται η επιθεώρηση κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Φορέα και της Επιχείρησης.

Στην Αρχική Επιθεώρηση Πιστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά στάδια, ελέγχονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, όλα τα νομιμοποιητικά έγραφα, η δομή του συστήματος που έχετε αναπτύξει καθώς και δειγματοληπτικά η εφαρμογή και τεκμηρίωση του. Μετά το πέρας της αρχικής επιθεώρησης (και των δυο σταδίων) και εφόσον δεν βρεθούν αποκλίσεις εκδίδεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Η διάρκεια ισχύς της βεβαίωσης εφαρμογής, θα είναι τριετής. Εκτός της αρχικής επιθεώρησης, θα πραγματοποιηθούν δύο ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης, ώστε να επιβεβαιωθεί εκ νέου, η συμμόρφωση των συστημάτων που εφαρμόζετε και έχουν ήδη πιστοποιηθεί, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τον κανονισμό πιστοποίησης του φορέα.

Η βεβαίωση εφαρμογής του συστηματος, που δίνεται απο τον φορέα πιστοποίησης, δεν είναι διαπιστευμένη.