Πολιτική Ποιότητας


Ο Φορέας Πιστοποίησης Δelta Cert αποτελείται από ικανούς και αφοσιωμένους επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να ανταποκριθούν καθημερινά στις ανάγκες των πελατών. Τόσο οι επιθεωρητές των συστημάτων, όσο και οι διοικητικοί υπάλληλοι, καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις ποιότητας στους πελάτες και πληρούν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε να είναι ικανοποιητικά επιταγμένες.

Όλοι οι ελεγκτές και οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης και διεξαγωγής βιομηχανικών επιθεωρήσεων. Ο φορέας πιστοποίησης Δelta Cert πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων-πελατών.

Η ποιότητα για το φορέα πιστοποίησης Δelta Cert δεν είναι απλή έννοια. Για το σκοπό αυτό, η ποιότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέονται στενά.

Ένα βασικό στοιχείο των υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας πιστοποίησης Δelta Cert, έγκειται στη διαμόρφωση και την εξασφάλιση της επιτυχίας.

Η ικανότητα του προσωπικού και η συνεχής βελτίωση είναι οι κυριότερες ανησυχίες της διοίκησης στην προσπάθεια επίτευξης ικανοποίησης των πελατών.

Οι αρχές πολιτικής ποιότητας του φορέα πιστοποίησης Δelta Cert είναι:

• Η ποιότητα είναι δύναμη.

• Αμερόληπτες και αντικειμενικές υπηρεσίες πιστοποίησης.

• Πλήρης ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών.

• Η ικανοποίηση του πελάτη είναι αυτό που εστιάζουμε.

• Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξη των επιχειρήσεων.

• Όλοι οι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

• Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού.

• Ανασκόπηση και βελτίωση υπηρεσιών και στόχων.