Ικανοποίηση Πελάτη/ Customer Satisfaction

Αξιότιμοι συνεργάτες,

ο φορέας πιστοποίησης ΔeltaCert, θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ μας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις εφαρμογής του Προτύπου Διαπίστευσης ISO 17021, που αφορά τη λειτουργία του φορέα, επιθυμούμε να μας βοηθήσετε, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Σας παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά, για να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο.

Όλες οι πληροφορίες, που παρέχονται, θα υπόκεινται στους κανόνες εμπιστευτικότητας του Φορέα Πιστοποίησης


Dear collaborators,

the certification body DeltaCert would like to thank you for the effective cooperation between us. In accordance with the application requirements of the ISO 17021 Accreditation Standard, which concerns the operation of the institution, we wish you to help us, to improve our services. Please take a few minutes to complete this questionnaire. All information provided will be subject to the Certification Authority's confidentiality rules


Αξιολόγηση από ενδιαφερόμενα μέρη (Κρατικοί και μη κρατικοί φορείς/ καταναλωτικό κοινό/ οργανώσεις/ σύνδεσμοι επαγγελματιών/ προμηθευτές κ.α.)

Evaluation by stakeholders (Government and non-government agencies / consumer public / organizations / professional associations / suppliers, etc.)