GDPR Delta Cert

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DELTACERT

Η DELTA CERT, εφεξής "Φορέας Πιστοποίησης", ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης αλλά και φορέας Εκπαιδεύσεων, δίνει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών της (όπως, ενδεικτικά, ως υποψήφιοι ή ενεργοί Πελάτες, Προμηθευτές, Εκπαιδευόμενοι, Ιδιώτες, Εργαζόμενοι, Επιθεωρητές, Συνεργάτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον Οργανισμό μας).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Προστασίας και Ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων του Φορέα Πιστοποίησής μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης που αναφέρεται στην προσφορά που παραλαμβάνεται ή σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας σχέση και συμπεριλαμβάνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1. Ανάλυση της έννοιας «προσωπικά δεδομένα»

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας - υπολογιστή - smartphone - tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Προσωπικό δεδομένα που Χρησιμοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης

Τα δεδομένα που συλλέγει ο Φορέας Πιστοποίησης και επεξεργάζεται, τα προστατεύει και σε καμία περίπτωση δεν αποκλίνει από το Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Πιστοποίησης/ Εκπαίδευσης, συλλογής στοιχείων από Πιστοποιήσεις/ Επιθεωρητών/ Συνεργατών/ Επιθεωρήσεις/ Επανελέγχους/ Εκπαιδεύσεις, στα πλαίσια ενεργειών προώθησης/ Σεμιναρίων αλλά και στα πλαίσια της επικοινωνίας/ υποστήριξης/ πληροφόρησής σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Φορέα Πιστοποίησης μας.

3. Διαχείριση και Επεξεργασία Δεδομένων με ρητή συγκατάθεσή σας

Ο Φορέας Πιστοποίησης θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας, στα πλαίσια της μεταξύ μας Συνεργασίας ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ως αναγράφονται κάτωθι:

• Για την σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων της επιθεώρησης, πιστοποίησης, ελέγχου, εκπαίδευσης, ο ΦΠ πρέπει να διαχειριστεί τα δεδομένα και στοιχεία που του έχετε παραχωρήσει.

• Για την υποστήριξη και πληροφόρησή των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων σχετικά με υπηρεσίες και έργα του Φορέα Πιστοποίησης και για απαντήσεις σε αιτήματα και ερωτήματά που προκύπτουν καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών του.

• Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών του

• Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, γενική ενημέρωση.

• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Υπάρχει η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας, ενημερώνοντας μας, προκειμένου να διαγραφείτε.

4. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Ο Φορέας Πιστοποίησης συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, στις κάτωθι περιπτώσεις:

• κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις προς το Φορέα, κατά την αποστολή email ή τη συμπλήρωση αίτησης για πληροφόρηση- προσφορά υπηρεσίας ή εγγραφή σε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

•κατά τη διάρκεια υλοποίησης Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων/ Πιστοποιήσεων/ Εκπαιδεύσεων

• κατά την αποστολή εγγράφων στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Πιστοποίησης, τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών καθώς και κατά την παράδοση εγγράφων (πχ. Βεβαιώσεων εκπαίδευσης).

• κατά την οικειοθελή εγγραφή σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους και από την οποία παρέχεται η δυνατότητα λήψης εντύπων, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικού υλικού ή άλλου υλικού μάρκετινγκ ή κατά την διάρκεια της ανανέωσης των προτιμήσεων αυτών.

• κατά τη διάρκεια επίσκεψης της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης, όπου συλλέγονται, μέσω cookies, οι απαραίτητες πληροφορίες από τη συσκευή από την οποία πραγματοποιείται η επίσκεψη και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

5. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να ενημερώσει τα μέρη τα οποία συνεργάζονται/ συναλλάσσονται με το Φορέα Πιστοποίησης για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλεχθούν προς επεξεργασία από τους Υπεύθυνους.

Ο Φορέας Πιστοποίησης, διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό, το οποίο εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Ο Φορέας Πιστοποίησης προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων με αυτόν ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο Φορέας Πιστοποίησης.

6. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Ο Φορέας Πιστοποίησης ζητάει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά δεδομένα προκειμένου να υλοποιήσει τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή.

Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα, μόνο για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη για Φορείς Πιστοποίησης/ Εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων

7. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Ο Φορέας Πιστοποίησης συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα με τη συναίνεσή των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας, στις κάτωθι περιπτώσεις:

• κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις προς το Φορέα, κατά την αποστολή email ή τη συμπλήρωση αίτησης για πληροφόρηση- προσφορά υπηρεσίας ή εγγραφή σε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

•κατά τη διάρκεια υλοποίησης Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων/ Πιστοποιήσεων/ Εκπαιδεύσεων

• κατά την αποστολή εγγράφων στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Πιστοποίησης, τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών καθώς και κατά την παράδοση εγγράφων (πχ. Βεβαιώσεων εκπαίδευσης).

• κατά την οικειοθελή εγγραφή σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους και από την οποία παρέχεται η δυνατότητα λήψης εντύπων, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικού υλικού ή άλλου υλικού μάρκετινγκ ή κατά την διάρκεια της ανανέωσης των προτιμήσεων αυτών.

• κατά τη διάρκεια επίσκεψης της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης, όπου συλλέγονται, μέσω cookies, οι απαραίτητες πληροφορίες από τη συσκευή από την οποία πραγματοποιείται η επίσκεψη και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

8. Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί με Κανονισμό) η ιστοσελίδα του Φορέα Πιστοποίησης (https://www.deltacert.gr) χρησιμοποιεί "cookies". Τα cookies ορίζονται ως διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών του.

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται και κάνει χρήση της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης (https://www.deltacert.gr) , συμφωνεί (opt-in) με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους του Φορέα Πιστοποίησης) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Φορέα Πιστοποίησης (https://www.deltacert.gr), υπάρχει δυνατότητα να ζητήσετε και να λάβετε εξαίρεση, προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Συνήθως τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, παρόλα ταύτα όμως, παρέχεται η δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Προβαίνοντας στην ενέργεια αυτή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

9. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα ο Φορέας Πιστοποίησης δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τη Νομοθεσία/ Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργεί ως «ενδιάμεσος» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρωθεί μία υπηρεσία και να εκπληρωθούν αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους του παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι Εποπτικοί/ Κρατικοί Φορείς (πχ. ΙAS, ΑΠΔΠΧ κλπ.) ή/και το ΤCert, CAI, τα οποία καλούν το Φορέα Πιστοποίησης να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία / κανονισμούς για Φορείς Πιστοποίησης/ Εκπαίδευσης. Επιπλέον σε περιπτώσεις αποτροπής εις βάρος του Φορέα Πιστοποίησης καθώς και εις βάρος των Πελατών έκνομων ενεργειών (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.).

Ο Φορέας Πιστοποίησης έχει επιλέξει αξιόπιστους Συνεργάτες και προσπαθεί να θέτει συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων, ώστε να διασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μεταφερθούν οι πληροφορίες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

10. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO) ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, και συμμορφωνόμαστε προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Εφόσον υπάρχει συνεργάτης, ο οποίος έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιράζεται τις πληροφορίες τις οποίες κατέχει αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή του συνεργαζόμενου/ συναλλασσόμενου ανά τύπο επεξεργασίας, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσει με επικοινωνία μαζί μας.

11. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το Φορέα Πιστοποίησης προσωπικά δεδομένα των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί (βασικά στοιχεία επαφής όπως Όνομα/ φορέας Πιστοποίησης/ Τηλέφωνο/ Δ/νση/ email), μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του Εμπορικού Τμήματος ή άλλων Στελεχών, ώστε να εκτελούνται, για την καλύτερη ενημέρωση/ πληροφόρηση, σχετικές προωθητικές ενέργειες Marketing (emails, ενημερωτικά Newsletters κλπ).

Ο Φορέας Πιστοποίησης, δε χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού προφίλ των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων και των εν γένει προτιμήσεών τους, με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να προβάλλει διαφημίσεις ή να στείλει εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δε μοιράζεται τα προσωπικά στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός εάν υπάρχει ρητή συναίνεση σε αυτές.

Σε περίπτωση επιθυμίας παύσης αποστολής ενημερώσεων ή προσφορών, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του email που αποστέλλεται από το φορέα.

12. Συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο Φορέας Πιστοποίησης απαγορεύει τη χρήση της ιστοσελίδας του ή των υπηρεσιών του για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, απαγορεύει την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους συνεργαζόμενους/ συναλλασσόμενους, τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.

Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν επιτρέπει τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των συνεργαζόμενων/ συναλλασσόμενων, μέσω της ιστοσελίδας του ή των υπηρεσιών του. Επιπλέον δεν επιτρέπει και δεν εξουσιοδοτεί καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών του με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του.

13. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες της Φορέας Πιστοποίησης μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιριών παροχής υπηρεσιών, νομοθεσιών, χρηστικών θεμάτων, εκπαιδεύσεων, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε πολιτική τους ή περιεχόμενο αλλάξει στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

14. Διεύθυνση Επικοινωνίας DELTACERT

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων μας ή εάν θέλετε οτιδήποτε να μας πείτε ή να ρωτήσετε μη διστάσετε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@deltacert.gr

15. Διάρκεια Ισχύος της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική εκδόθηκε και αναρτήθηκε από το φορέα πιστοποίησης στις 15/01/2018. Τυχόν αναθεωρήσεις στην παρούσα Πολιτική θα αναρτούνται και θα ανανεώνονται. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.