Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(παρακολούθηση διαζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα)

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του της υγειονομικής διάταξης για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων.


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Συμβούλους επιχειρήσεων, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Παραγωγής, Εργαζομένους σε επιχειρήσεις Τροφίμων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι βασικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του της υγειονομικής διάταξης για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων. Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου αφορούν:

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις)

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (PRP'S - OPRP'S - CCP'S)

• ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (PRP'S - OPRP'S - CCP'S) - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή, με πιστοποίηση του φορέα πιστοποίησης Δelta Cert.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

• 300,00€

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς των παρακάτω τραπεζών, πριν τη διενέργεια της εκπαίδευσης:

Alphabank: GR66 0140 6670 6670 0200 2010 694

Eurobank: GR72 0260 3300 0001 2020 0604 198

Εθνική: GR83 0110 2050 0000 2050 0554 504

Πειραιώς: GR39 0172 7610 0057 6109 1288 574

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) της Αίτησης Συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει:

• Τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση της συμμετοχής, πραγματοποιείται μόνο γραπτώς το αργότερο 5 ήμερες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της για ακύρωση, θα παρακρατείτε το 40% του κόστους συμμετοχής.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ISO 45001:2018 

(παρακολούθηση διαζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα)

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του συστήματος επαγγελματικής υγείας και ασφάλεια, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, αλλά και τη διαδικασία διενέργειας των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων.


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Τεχνικούς Ασφαλείας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης βασισμένο στο ISO 45001. Καλύπτονται γενικές αρχές για τη διαχέιριση και τον έλεγχο εργασιακών κινδύνων και εργασιακής ασφάλειας, νομικές και άλλες απαιτήσεις.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα μπορούν να κατανοούν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 και να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή, με πιστοποίηση του φορέα πιστοποίησης Δelta Cert.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

• 300,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση είτε για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)


Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς των παρακάτω τραπεζών, πριν τη διενέργεια της εκπαίδευσης:

Alphabank: GR66 0140 6670 6670 0200 2010 694

Eurobank: GR72 0260 3300 0001 2020 0604 198

Εθνική: GR83 0110 2050 0000 2050 0554 504

Πειραιώς: GR39 0172 7610 0057 6109 1288 574

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.


Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας)  της Αίτησης Συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει:

• Τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και

• Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση της συμμετοχής, πραγματοποιείται μόνο γραπτώς το αργότερο 5 ήμερες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της για ακύρωση, θα παρακρατείτε το 40% του κόστους συμμετοχής.