Χρήση Λογοτύπων

Kανονισμός Χρήσης Λογοτύπων Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων

1. Εισαγωγή

Ο Φορέας Πιστοποίησης Δelta Cert φέρει κατοχυρωμένο λογότυπο. Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διενέργειας της διαδικασίας της Αρχικής Αξιολόγησης, ο Φορέας Πιστοποίησης, αποστέλλει στον Οργανισμό, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, την Έκθεση Επιθεώρησης και τα Λογότυπα σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Φορέα Πιστοποίησης

 • Το λογότυπο, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δelta Cert και έχει κατοχυρωθεί στον σχετικό Κρατικό Φορέα.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert αποτελεί περιουσία της και χρησιμοποιείται μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπίστευσης της.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι για κανένα λόγο μεταβιβάσιμο.
 • Ο σχεδιασμός, το μέγεθος, η γραμματοσειρά και ο τρόπος παρουσίασης του λογοτύπου καθορίζεται αυστηρά από τη Δelta Cert και δεν επιδέχεται παρεμβάσεων από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής ∆ιαπίστευσης του φορέα ή λογότυπου, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα όλους τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς προκειμένου να γίνει αναστολή της χρήσεως του λογοτύπου καθ' οποιοδήποτε τρόπο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής του λογοτύπου, η Δelta Cert, οφείλει να ενημερώσει τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς, προκειμένου να γίνει αντικατάστασή του όπου απαιτείται.
 • Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert επί των παραγομένων από τον Οργανισμό προϊόντων με τρόπο που να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων. Χρήση του λογότυπου της Δelta Cert με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση προϊόντων θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και προκαλεί την αναστολή του Πιστοποιητικού.
 • Ο φορέας υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εθνικό λογότυπο διαπίστευσης ΕΛΔ (ή την αναφορά στην διαπίστευση), στην έκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών, για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητας του από τρίτα μέρη.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη

 • Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της Δelta Cert όπως του παραδόθηκε από την Δelta Cert, χωρίς αλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο παρέμβαση απαιτείται επικοινωνία και έγκριση από τη Δelta Cert.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert είναι προαιρετική.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert μπορεί να γίνεται για όσο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει προσωρινή αναστολή ή ανάκληση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου από τον Οργανισμό, έως την επανεργοποίηση του.
 • Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του λογοτύπου του IAF από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρώματος του λογοτύπου. Επιτρέπεται η ασπρόμαυρη αποτύπωση.

4. Παραδείγματα Χρήσεως του Λογοτύπου

Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο. Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert πάνω σε προϊόντα του οργανισμού με τρόπο που υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων.

Χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert με τέτοιο τρόπο που να δηλώνεται συμμόρφωση προϊόντων παραπλανητική και ισοδυναμεί με μη συμμόρφωση που μπορεί αν οδηγήσει στην αναστολή του πιστοποιητικού.

Αναφορά στην πιστοποίηση επί των προϊόντων μπορεί να γίνει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• αναγραφή της επωνυμίας του Πιστοποιημένου Οργανισμού,

• αναγραφή της την ένδειξη «Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων»,

• αναγραφή του ονόματος του φορέα πιστοποίησης (προαιρετική αναφορά στον αριθμό του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης).


Ενδεικτική αναγραφή:

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων από την Δelta Cert

ISO 22000:2018

Νο πιστοποιητικού:......


Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων από την Δelta Cert

ISO 22000:2005

Νο πιστοποιητικού:......


Κωδικός: L1, 2/15.06.2020


Kανονισμός Χρήσης Λογοτύπων Συστημάτων Ποιότητας


1. Εισαγωγή

Ο Φορέας Πιστοποίησης Δelta Cert φέρει κατοχυρωμένο λογότυπο. Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διενέργειας της διαδικασίας της Αρχικής Αξιολόγησης, ο Φορέας Πιστοποίησης, αποστέλλει στον Οργανισμό, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, την Έκθεση Επιθεώρησης και τα Λογότυπα σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Φορέα Πιστοποίησης

 • Το λογότυπο, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δelta Cert και έχει κατοχυρωθεί στον σχετικό Κρατικό Φορέα.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert αποτελεί περιουσία της και χρησιμοποιείται μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπίστευσης της.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι για κανένα λόγο μεταβιβάσιμο.
 • Ο σχεδιασμός, το μέγεθος, η γραμματοσειρά και ο τρόπος παρουσίασης του λογοτύπου καθορίζεται αυστηρά από τη Δelta Cert και δεν επιδέχεται παρεμβάσεων από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής ∆ιαπίστευσης του φορέα ή λογότυπου, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα όλους τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς προκειμένου να γίνει αναστολή της χρήσεως του λογοτύπου καθ' οποιοδήποτε τρόπο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής του λογοτύπου, η Δelta Cert, οφείλει να ενημερώσει τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς, προκειμένου να γίνει αντικατάστασή του όπου απαιτείται.
 • Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert επί των παραγομένων από τον Οργανισμό προϊόντων με τρόπο που να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων. Χρήση του λογότυπου της Δelta Cert με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση προϊόντων θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και προκαλεί την αναστολή του Πιστοποιητικού.
 • Ο φορέας υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εθνικό λογότυπο διαπίστευσης ΕΛΔ (ή την αναφορά στην διαπίστευση), στην έκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών, για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητας του από τρίτα μέρη.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη

 • Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της Δelta Cert όπως του παραδόθηκε από την Δelta Cert, χωρίς αλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο παρέμβαση απαιτείται επικοινωνία και έγκριση από τη Δelta Cert.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert είναι προαιρετική.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert μπορεί να γίνεται για όσο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει προσωρινή αναστολή ή ανάκληση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου από τον Οργανισμό, έως την επανεργοποίηση του.
 • Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του λογοτύπου του IAF από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρώματος του λογοτύπου. Επιτρέπεται η ασπρόμαυρη αποτύπωση.

4. Παραδείγματα Χρήσεως του Λογοτύπου

Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο. Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert πάνω σε προϊόντα του οργανισμού με τρόπο που υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων.

Αναφορά στην πιστοποίηση επί των προϊόντων μπορεί να γίνει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• αναγραφή της επωνυμίας του Πιστοποιημένου Οργανισμού,

• αναγραφή της την ένδειξη «Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας»,

• αναγραφή του ονόματος του φορέα πιστοποίησης (προαιρετική αναφορά στον αριθμό του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης).


Ενδεικτική αναγραφη:

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, από την Δelta Cert  

Νο πιστοποιητικού:......


Κωδικός: L2, 1/15.06.2020