Χρήση Λογοτύπων

1. Εισαγωγή

Ο Φορέας Πιστοποίησης Δelta Cert φέρει κατοχυρωμένο λογότυπο. Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διενέργειας της διαδικασίας της Αρχικής Αξιολόγησης, ο Φορέας Πιστοποίησης, αποστέλλει στον Οργανισμό, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, την Έκθεση Επιθεώρησης και τα Λογότυπα σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Φορέα Πιστοποίησης

 • Το λογότυπο, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δelta Cert και έχει κατοχυρωθεί στον σχετικό Κρατικό Φορέα.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert αποτελεί περιουσία της και χρησιμοποιείται μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπίστευσης της.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι για κανένα λόγο μεταβιβάσιμο.
 • Ο σχεδιασμός, το μέγεθος, η γραμματοσειρά και ο τρόπος παρουσίασης του λογοτύπου καθορίζεται αυστηρά από τη Δelta Cert και δεν επιδέχεται παρεμβάσεων από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής ∆ιαπίστευσης του φορέα ή λογότυπου, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα όλους τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς προκειμένου να γίνει αναστολή της χρήσεως του λογοτύπου καθ' οποιοδήποτε τρόπο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής του λογοτύπου, η Δelta Cert, οφείλει να ενημερώσει τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς, προκειμένου να γίνει αντικατάστασή του όπου απαιτείται.
 • Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert καθώς και η αναφορά στην πιστοποίηση πάνω στα παραγόμενα από τον Οργανισμό προϊόντα και οποιαδήποτε άλλη χρήση γίνεται από τον οργανισμό με τρόπο που να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων. Χρήση του λογότυπου της Δelta Cert ή αναφορά στην πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση, προϊόντων θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και προκαλεί την αναστολή του Πιστοποιητικού.
 • Ο φορέας υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εθνικό λογότυπο διαπίστευσης ΕΛΔ (ή την αναφορά στην διαπίστευση), στην έκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών, για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητας του από τρίτα μέρη.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη

 • Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της Δelta Cert όπως του παραδόθηκε από την Δelta Cert, χωρίς αλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο παρέμβαση απαιτείται επικοινωνία και έγκριση από τη Δelta Cert.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert είναι προαιρετική.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert μπορεί να γίνεται για όσο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει προσωρινή αναστολή ή ανάκληση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου από τον Οργανισμό, έως την επανεργοποίηση του.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert καθώς και η αναφορά στην πιστοποίηση πάνω στα παραγόμενα από τον Οργανισμό προϊόντα και οποιαδήποτε άλλη χρήση γίνεται από τον οργανισμό με τρόπο που να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων. Χρήση του λογότυπου της Δelta Cert ή αναφορά στην πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση, προϊόντων θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και προκαλεί την αναστολή του Πιστοποιητικού.
 • Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του λογοτύπου του IAF από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρώματος του λογοτύπου. Επιτρέπεται η ασπρόμαυρη αποτύπωση.

4. Παραδείγματα Χρήσεως του Λογοτύπου

Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο.

Αναφορά στην πιστοποίηση μπορεί να γίνει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• αναγραφή της επωνυμίας του Πιστοποιημένου Οργανισμού,

• αναγραφή της την ένδειξη «Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης.............»,

• αναγραφή του ονόματος του φορέα πιστοποίησης (προαιρετική αναφορά στον αριθμό του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης).

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης

Ασφάλειας Τροφίμων από την Δelta Cert

ISO 22000:2018

Νο πιστοποιητικού:......

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης

Ασφάλειας Τροφίμων από την Δelta Cert

ISO 22000:2005

Νο πιστοποιητικού:......

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης

Ποιότητας από την Δelta Cert

ISO 9001:2015

Νο πιστοποιητικού:......


Κωδικός: L1, 5/21.09.2020