Κανονισμός Χρήσης Λογοτύπων Delta Cert

1. Εισαγωγή

Ο Φορέας Πιστοποίησης Δelta Cert φέρει κατοχυρωμένο λογότυπο. Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διενέργειας της διαδικασίας της Αρχικής Αξιολόγησης, ο Φορέας Πιστοποίησης, αποστέλλει στον Οργανισμό, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, την Έκθεση Επιθεώρησης και τα Λογότυπα σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Φορέα Πιστοποίησης

 • Το λογότυπο, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δelta Cert και έχει κατοχυρωθεί στον σχετικό Κρατικό Φορέα.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert αποτελεί περιουσία της και χρησιμοποιείται μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπίστευσης της.
 • Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι για κανένα λόγο μεταβιβάσιμο.
 • Ο σχεδιασμός, το μέγεθος, η γραμματοσειρά και ο τρόπος παρουσίασης του λογοτύπου καθορίζεται αυστηρά από τη Δelta Cert και δεν επιδέχεται παρεμβάσεων από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής ∆ιαπίστευσης του φορέα ή λογότυπου, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα όλους τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς προκειμένου να γίνει αναστολή της χρήσεως του λογοτύπου καθ' οποιοδήποτε τρόπο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής του λογοτύπου, η Δelta Cert, οφείλει να ενημερώσει τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς, προκειμένου να γίνει αντικατάστασή του όπου απαιτείται.
 • Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert καθώς και η αναφορά στην πιστοποίηση πάνω στα παραγόμενα από τον Οργανισμό προϊόντα και οποιαδήποτε άλλη χρήση γίνεται από τον οργανισμό με τρόπο που να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων. Χρήση του λογότυπου της Δelta Cert ή αναφορά στην πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση, προϊόντων θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και προκαλεί την αναστολή του Πιστοποιητικού.
 • Ο φορέας υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εθνικό λογότυπο διαπίστευσης ΕΛΔ (ή την αναφορά στην διαπίστευση), στην έκδοση διαπιστευμένων πιστοποιητικών, για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητας του από τρίτα μέρη.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη

 • Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της Δelta Cert όπως του παραδόθηκε από την Δelta Cert, χωρίς αλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο παρέμβαση απαιτείται επικοινωνία και έγκριση από τη Δelta Cert.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert είναι προαιρετική.
 • Η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert μπορεί να γίνεται για όσο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει προσωρινή αναστολή ή ανάκληση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου από τον Οργανισμό, έως την επανεργοποίηση του.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου της Δelta Cert καθώς και η αναφορά στην πιστοποίηση πάνω στα παραγόμενα από τον Οργανισμό προϊόντα και οποιαδήποτε άλλη χρήση γίνεται από τον οργανισμό με τρόπο που να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων. Χρήση του λογότυπου της Δelta Cert ή αναφορά στην πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση, προϊόντων θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και προκαλεί την αναστολή του Πιστοποιητικού.
 • Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του λογοτύπου του IAF από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρώματος του λογοτύπου. Επιτρέπεται η ασπρόμαυρη αποτύπωση.

4. Παραδείγματα Χρήσεως του Λογοτύπου

Το λογότυπο της Δelta Cert μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο.

Αναφορά στην πιστοποίηση μπορεί να γίνει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• αναγραφή της επωνυμίας του Πιστοποιημένου Οργανισμού,

• αναγραφή της την ένδειξη «Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης.............»,

• αναγραφή του ονόματος του φορέα πιστοποίησης (προαιρετική αναφορά στον αριθμό του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης).


Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων από την Δelta Cert

ISO 22000:2018

Νο πιστοποιητικού:......Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από την Δelta Cert

ISO 9001:2015

Νο πιστοποιητικού:......

Κωδικός: L1, 5/21.09.2020 


Regulation for the Use of Logos

1. Introduction

The Δelta Cert Certification Body has a registered logo. Following the successful completion of the Initial Evaluation process, the Certification Body sends to the Organization, the Certificates of Conformity, the Audit Report and the Logos in electronic form.

2. Rights and Obligations of the Certification Body

 • The logo is an asset of Δelta Cert and has been registered with the relevant Government Agency.
 • The Δelta Cert logo is its property and is used only after the successful completion of its accreditation process.
 • The Δelta Cert logo together with the Certificate of Conformity is used exclusively by the Organization for which it was issued and is not transferable for any reason.
 • The design, size, font and presentation of the logo is strictly determined by Δelta Cert and is not subject to intervention by the Certified Organization.
 • In case of revocation of the relevant Accreditation of the body or logo, the certification body immediately informs all the Certified Organizations in order to suspend the use of the logo in any way.
 • In case of change of the logo, Δelta Cert, must inform the Certified Organizations, in order to replace it where required.
 • The use of the Δelta Cert logo is prohibited as well as the reference to the certification on the products produced by the Organization and any other use made by the organization in a way that indicates product conformity. Use of the Δelta Cert logo or reference to the certification in such a way as to declare conformity, products is considered misleading, is equivalent to Non-Conformity and causes the Certificate to be suspended.
 • The institution is obliged to use the national accreditation logo of ELD (or the reference to accreditation), in the issuance of accredited certificates, to prove the recognition of its competence by third parties.

3. Customer Rights and Obligations

 • The Organization must use the Δelta Cert logo as delivered to it by Δelta Cert, without modification. In case intervention is deemed necessary, communication and approval by Δelta Cert is required.
 • The use of the Δelta Cert logo is optional.
 • The Δelta Cert logo can be used for as long as the Organization has a valid Certificate of Conformity.
 • If for any reason the Certificate of Conformity is temporarily suspended or revoked, the use of the logo by the Organization is prohibited, until its reactivation.
 • The use of the Δelta Cert logo is not allowed as well as the reference to the certification on the products produced by the Organization and any other use made by the organization in a way that indicates product conformity. Use of the Δelta Cert logo or reference to the certification in such a way as to declare conformity, products is considered misleading, is equivalent to Non-Conformity and causes the Certificate to be suspended.
 • The use of the IAF logo by the Certified Organization is not permitted.
 • The logo color may not change. Black and white imprinting is allowed.

4. Examples of Logo Use

The Δelta Cert logo together with the certificate of conformity is used exclusively by the organization for which it was issued and is non-transferable.

Reference to the certification can be made under the following conditions:

• indication of the name of the Certified Organization,

• indication of the indication "Certified Management System». ",

• Indication of the name of the certification body (optional reference to the number of the issued Certificate of Conformity).

L1, 5/21.09.2020