Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία - Νεο ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2018 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας, το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων, που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση όσο και τους επισκέπτες και γενικά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Από τις 12 Μαρτίου 2020 και μετά, όλες οι επιθεωρήσεις πιστοποίησης ή επανα-πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου (ISO 45001:2018).

Στις 12 Μαρτίου 2021 παύει η ισχύς όλων των πιστοποιητικών που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι τώρα. Η μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την παραπάνω καταλυτική ημερομηνία και μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια Επιτήρησης, Επαναπιστοποίησης ή Έκτακτης Επιθεώρησης. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σύστημα απευθύνεται σε όλες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα και στις υπηρεσίες και μπορεί αν εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Ισχύς

Το παρών πρότυπο είναι Διεθνώς αναγνωρισμένο.

Τα οφέλη της πιστοποίησης

Μια επιχείρηση, που εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης, αποδεικνύει ότι εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες, γεγονός που αποφέρει περισσότερη οργάνωση και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν αστοχίες και εσφαλμένες πρακτικές. Η εφαρμογή και πιστοποίηση με ένα Σύστημα Διαχείρισης, σταδιακά μειώνει τα λάθη, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών, την φήμη της επιχείρησης, οπότε και την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πιστοποίηση, αρχικά αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης στον φορέα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης η κατάλληλη ομάδα επιθεώρησης και προγραμματίζεται η επιθεώρηση κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Φορέα και της Επιχείρησης.

Στην Αρχική Επιθεώρηση Πιστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά στάδια, ελέγχονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, όλα τα νομιμοποιητικά έγραφα, η δομή του συστήματος που έχετε αναπτύξει καθώς και δειγματοληπτικά η εφαρμογή και τεκμηρίωση του. Μετά το πέρας της αρχικής επιθεώρησης (και των δυο σταδίων) και εφόσον δεν βρεθούν αποκλίσεις εκδίδεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Η διάρκεια ισχύς του πιστοποιητικού θα είναι τριετής. Εκτός της αρχικής επιθεώρησης, θα πραγματοποιηθούν δύο ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης, ώστε να επιβεβαιωθεί εκ νέου, η συμμόρφωση των συστημάτων που εφαρμόζετε και έχουν ήδη πιστοποιηθεί, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τον κανονισμό πιστοποίησης του φορέα.

Τo πιστοποιητικό, που θα εκδοθεί, θα έχει διαπίστευση CAI (μέλος MLA) και δίνεται από το φορέα πιστοποίησης TCert s.r.o..